Phase : 1

งานโครงสร้าง                          100.00%

งานสถาปัตยกรรม                      80.00%

งานระบบ                               70.00%

งานโครงสร้าง : อาคาร ก,ข ,ง,จ โครงสร้างอาคาร

งานสถาปัตยกรรม : อาคาร ก,ข ,ง,จ ฉาบภายนอกอาคาร

งานระบบ : งานระบบงานไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลอาคาร

Phase : 2

งานโครงสร้าง                          90.00%

งานสถาปัตยกรรม                      90.00%

งานระบบ                               90.00%

งานโครงสร้าง :    อาคาร ช, ฉ, ท, ด, งานโครงสร้าง

งานสถาปัตยกรรม : อาคาร ช, ฉ, ท, ด, ดำเนินก่ออิฐผนัง ชั้น 7

งานระบบ : วางท่อ Slip ระบบงานไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายขาย