Phase : 2

งานโครงสร้าง                          100.00%

งานสถาปัตยกรรม                      90.00%

งานระบบ                               80.00%

งานภายนอก                          80.00%

งานโครงสร้าง :    แล้วเสร็จ 100%

งานสถาปัตยกรรม : งานฉาบผนังอาคาร  อาคาร ช, ฉ, ท, ด, 

งานระบบ : งานระบบงานไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลอาคาร

งานภายนอก : งานว่างท่อและลานจอดรถและจัดสวน

For More Information